Schoolplan en SOP

Iedere school is verplicht om een 4 jarenplan (schoolplan) te schrijven volgens wettelijke eisen. In het 4 jarenplan geeft de school aan welk beleid er de aankomende schooljaren gevoerd gaat worden en welke doelen de school zichzelf stelt.

De school werkt ieder schooljaar de doelen van het aankomende schooljaar specifiek uit en evalueert deze doelen, de leeropbrengsten en het onderwijsproces aan het einde van het schooljaar. Deze evaluatie wordt omschreven in het jaarverslag.

De MR leden tekenen ieder schooljaar de verschillende schoolplanstukken, de schoolgids en het school ondersteuningsprofiel (SOP) voor akkoord. Na deze ondertekening zijn de stukken definitief. De schoolplanstukken zijn op te vragen bij de directie.

Met ingang van de wet passend onderwijs is iedere school verplicht om een school ondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen, waarin de school aangeeft welke zorg de school kan bieden en waar de grenzen van de school liggen.

Het schoolplan 2019-2023 en het SOP is op te vragen bij de directie. Kijk voor meer achtergrondgegevens over de school ook op www.scholenopdekaart.nl
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als school gaan wij uiterst voorzichtig om met de privacy van uw kind. Daarom vragen wij alle ouders het toestemmingsformulier in te vullen.

Algemene%20toestemmingsverklaring%20ouders%20(of%20verzorgers) (1).pdf